Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola  Nový Knín, bude v souladu s § 3  vyhlášky  č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen v době od 3. července do 1. září 2017.

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2017/2018

Č.j.: 175/2017                                                                                                Nový Knín 22.5.2017

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný  správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018, tj. od 1.9.2017,  do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola  Nový Knín,  takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
14 přijat
21 přijat
8 přijat
1 přijat
20 přijat
15 přijat
19 přijat
2 přijat
3 přijat
16 přijat
5 přijat
6 přijat
4 přijat

 

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

 

 

PaedDr. Miloš Petřík

ředitel školy

Rubriky: Školka | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN 2017

Od 29.5.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Oznámení seznamu přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Č.j. : 50/2017

Věc: Oznámení seznamu přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku        2017/2018

V souladu s ustanovením § 46 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, zveřejňuje seznam  uchazečů přijatých do 1. třídy od školního roku 2017/2018 k základnímu vzdělávání .

Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení
1 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 18 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
2 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 19 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
3 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 20 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
4 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 21 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
5 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 22 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
6 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 23 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
7 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 24 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
8 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 25 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
9 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 26 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
10 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 27 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
11 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 28 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
12 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 29 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
13 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 30 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
14 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 31 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
15 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 32 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
16 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 33 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
17 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 34 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání

 

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC KVĚTEN 2017

Od 27.4.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.4.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Vyhlášení volných dnů pro žáky

Město Nový Knín
Ing. Tomáš Havlíček, starosta
nám. Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín
——————————                                                                      Nový Knín 15.3.2017

Č.j. : 29/2017

Věc: Vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (školský zákon) oznamuji radě města, že vyhlašuji z organizačních důvodů (školení pedagogického sboru) na 18.4.-21.4.2017  pro žáky Základní školy Nový Knín volné dny (ředitelské volno). Mimo provoz bude i školní družina a školní jídelna. Vyhlášení volných dnů bude též  zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2017/2018 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Nový Knín 20.3.2017

Č.j.: 30/2017

Věc: Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2017/2018 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018) se bude konat dne 3.5.2017 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte  a vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o zdravotním stavu . Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 10.4. až 13.4.2017 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě na www.zsmsnovyknin.cz (žádost o přijetí, potvrzení o zdravotním stavu). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2016 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2017/2018, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2017/2018 dosáhnou věku nejméně 3 let.

Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nový Knín.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození – od nejstarších k nejmladším.

Případné další informace získáte na tel. Čísle 318593206.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2017/2018 body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/ 5
Věk dítěte 2/ 3 roky 1 1.9.2014 – 31.8.2015
Věk dítěte 2/ 4 roky 2 1.9.2013 – 31.8.2014
Věk dítěte 2/ 5 let 3 1.9.2012 – 31.8.2013
Dítě se SVP 3/ ——– 1

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2017-31.8.2018/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky ( děti narozené 1.9.2011 – 31.8.2012 a dříve.) .

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum ).

 

Formulář potvrzení o zdravotním stavu ke stažení

Formulář žádost o přijetí ke stažení

 

Rubriky: Škola | Napsat komentář

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Č.j.: 26/2017                                                                     Nový Knín  22.2.2017

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2017/2018  se uskuteční ve středu 19. dubna  2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci)  dostaví děti, které nejpozději k 31.8. 2017 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2016/2017 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Náhradní termín: čtvrtek  20. dubna 2017 (je nutno se předem domluvit : osobně,tel. 318593272, e-mail: zsmsnovyknin@seznam.cz ).

 

Další informace budou zveřejněny na www.zsmsnovyknin.cz.

 

PaedDr. Miloš Petřík

ředitel školy

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2017

Od 23.2.2017

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 28.2.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ÚNOR 2017

Od 30.1.2017

Od 7:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.1.2017 do 14:00 HOD.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář