7.B třída

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Nový rozvrh 2023/2024 zde.

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D): Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.


Týden od 4. 12. - 8. 12.

Ve čtvrtek 7.12. první vyučovací hodinu proběhne třídnická hodina na téma: Jak komunikovat

Ve čtvrtek 7. 12. odpadá kroužek florbalu z důvodu školení pedagogů.

Český jazyk

Mluvnice: Nové věty vedlejší - příslovečná příčinná, účelová. Ve středu si vyberu sešity ke kontrole.

Literatura: V pondělí 4.12. si napíšeme test na druhy rýmů, abyste věděli, co je věrš, sloka, něco o poezii. Věděli rysy povídky, balady, romance. Uměli vyhledat přirovnání, personifikaci, citově zabarvená slova, básnický přívlastek (Epiteton), metaforu. Začneme s novelou.

Sloh: Napíšeme si líčení na známky.

Zeměpis: AUSTRÁLII (s. 103 a dál) dozkouším mluvní cvičení (2 žáci), test na Oceánii si napíšeme v pátek. Začneme Afriku. S sebou kreslící potřeby.

MAT - píšeme minutovky!(zlomky-sčítání,odčítání, násobení, dělení), NA ČTVRTEK 7.12. úkol na UMÍME TO!!, procvičujeme početní operace se zlomky, v pátek 8.12. počítejte s testem na ZLOMKY (souhrnný test - sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, vyjádření zlomku smíšeným číslem, desetinným číslem atd.), začneme probírat CELÁ ČÍSLA !!

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D - It All Went Wrong. Opakujeme slovesa i nepravidelná, otázková WH- slova, časové předložky, minulý čas prostý, budeme číst a překládat komiks PB 32 - 33.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Výchova k občanství - ve středu 6.12. si vybírám sešity ke kontrole.

PŘÍRODOPIS:Pokračujeme v tématu Plazi - probíráme jednotlivé řády.

FYZIKA: Za domácí úkol na tuto hodinu vypracujte otázky na závěr na str. 21 - úkol 1 a 2. Dále se budeme věnovat grafům časového průběhu rychlosti tělesa a výpočtům času a dráhy (zápis zde: zápis-graf časového průběhu rychlosti tělesa, výpočet času a dráhy).

Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

Týden od 27. 11.

Český jazyk

Mluvnice: Nové věty vedlejší - příslovečná časová a způsobová.

Literatura: Opakování- literární žánry, druhy rýmu. Práce s pracovním listem.

Sloh: Líčení (učebnice str. 118, 119)

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D It All Went Wrong. Opakujeme fráze, které můžeme použít pro vyjádření účasti nebo lítosti, a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS: V pondělí 27. 11. píšeme  písemku na téma OBOJŽIVELNÍCI. Pokračujeme tématem Plazi - obecné znaky. (prezentaci k tématu Obojživelníci najdete zde v zápisu z minulého týdne, nebo v Teamsu)

FYZIKA: Za D.Ú. dokončete cvičení 11 z pracovního listu (PL pohyb, rychlost), které jsme začali dělat ve škole. V hodině se budeme dále věnovat grafickému znázornění rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu (graf závislosti dráhy na času). Noste si dále milimetrový papír, případně rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou na rýsování kolmic), pokud jej neseženete.

MAT - píšeme minutovky!(zlomky-sčítání,odčítání, smíšené číslo..), procvičujeme násobení zlomků (kap.2.3), začneme zlomky i dělit (kap.2.4); v pátek 1.12 počítejte s větším testem zaměřeným převážně na násobení zlomků !!

DĚJEPIS: 

Turci a Křížové výpravy, učebnice od str. 42

NĚMČINA: 

doděláme tabulku z minulé hodiny, pokračujeme v pracovním sešitě na str. 17 a 18- naučíme se tvořit otázky a používat tázací zájmena. Učebnice str. 30

Zeměpis: AUSTRÁLII (s. 103 a dál) zkouším (mluvní cvičení). Dokončíme Oceánii. Začneme Afriku. A v úterý si napíšeme 5´testík na Austrálii podle z. osnovy.

Informatika: Doladíme prográmek na ozobota, dobrý hravý trénink je programování ozobota: https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform. Budeme pokračovat v blokovém programování.


Týden od 20. 11. do 24. 11. 

PŘÍRODOPIS: Ve středu 22. 11. si napíšeme poznávačku z obojživelníků(naučte se poznat tyto vybrané druhy: ropucha obecná, ropucha zelená, skokan hnědý, skokan zelený, rosnička zelená, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský, axolotl mexický, velemlok čínský). Obrázky najdete v učebnici nebo v prezentaci: prezentace OBOJŽIVELNÍCI.

Vv:

Milí žáci,

na příští hodinu výtvarné výchovy si, prosím, přineste jutový provázek a nějaké ozdoby na naše věnce z kartonu. Například usušený pomeranč, citron, jablko, celou skořici atd. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

Pv: Ve středu 22.11. opakování: Rozpočet, příjmy a výdaje. Nezapomenout sešit. Odkaz na prezentaci zde: https://prezi.com/p/fkwcaunpdhy6/?present=1

DĚJEPIS: Arabská kultura, křížové výpravy, str. 42 a 43

NĚMČINA: přivlastňovací zájmena - můj, tvůj, v prac. sešitě str. 16;17. V učebnici 17-19.

ANGLIČTINA 

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - Young Survivors , opakujeme a znovu se učíme wh- otázková slova, jak je používáme ve větách.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT - v úterý 21.11. počítejte s testem (sčítání, odčítání zlomků, základní operace se zlomky) !! Jinak se učíme zlomky násobit a dělit. 

Český jazyk

Mluvnice: Procvičování vedlejších vět podmětných, předmětných, přívlastkových, přísudkových. Nová věta vedlejší - příslovečná místní. Ve středu 22.11. si napíšeme test na vedlejší věty podmětné, předmětné, přívlastkové.

Literatura: Povídky - porozumnění textu, povídky od Karla Čapka

Sloh: Líčení (učebnice str. 118, 119)

FYZIKA: Tento týden (čtvrtek 23.11.) píšeme písemku na téma na téma rychlost (v písemce budou příklady na výpočet rychlosti a průměrné rychlosti tělesa, otázky na rovnoměrný/nerovnoměrný pohyb a několik převodů jednotek rychlosti). Dále se budeme věnovat výpočtům dráhy a času a budeme sestrojovat grafy znázorňující rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu (připomínám, abyste donesli milimetrový papír). Za D.Ú. vypracujte do svého sešitu příklad číslo 7 a 8 z následujících příkladů: d.ú. rychlostNa tento týden máte v umimeto na nástěnce zadané dobrovolné cvičení na procvičení výpočtu rychlosti, dráhy a času: https://umime.to/WJB?source=shortcut (dráhu  a čas jsme zatím společně neprocvičovali, ale vy už umíte vzorce pro ně odvodit z pyramidy).

PŘÍRODOPIS: Pokračujeme v tématu OBOJŽIVELNÍCI - ocasatí a bezocasí + jejich zástupci. Až téma dokončíme, napíšeme si z něj písemku.

Zeměpis: AUSTRÁLII (s. 103 a dál) podle z. osnovy dokončíme a naučíme se podle osnovy vyprávět (mluvní cvičení). Probereme Oceánii. A v úterý dopíší chybějící a opravující slepou mapu, potrénujte třeba i Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Ladíme prográmek na ozobota, dobrý hravý trénink je programování ozobota: https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání bude v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform


 

Týden od 13.11. do 16.11. 

MAT - probíráme ZLOMKY (procvičujeme sčítání a odčítání, začíneme zlomky násobit a dělit!!), píšeme minutovky na zlomyk (porovnávání, základní tvar zlomku atd.), na čtvrtek 16.11 DÚ na umímeto !! Příští týden v úterý 21.11. počítejte s testem (sčítání a odčítání zlomků) !!

ANGLIČTINA

Pokračujeme v 2B, minulém čase nepravidelných sloves, všechna, která máme ve Vocabulary vzadu umíme. PB 22 text budu zkoušet číst a překládat. 

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 

15. 11. od 16:30 se uskuteční třídní schůzky v kmenové učebně

Český jazyk

Mluvnice: Procvičování vedlejších vět podmětných, předmětných, přívlastkových. Nová věta vedlejší - přísudková (učebnice str. 92).V úterý 14.11. si napíšeme kontrolní diktát.

Literatura: Povídky - Božena Němcová - měli jste přečít povídku Divá Bára - budeme s ní pracovat

Sloh: Líčení (učebnice str. 118, 119)

Pv: Na středu 15.11. přinést: roličky 3x, barevné papíry, kulaté lepidlo a nůžky.

Zeměpis: Dobereme AUSTRÁLII (s. 103 a dál) podle z. osnovy, v úterý dopíší chybějící slepou mapu, potrénuj třeba Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Tento týden soutěžíme o Bobříka informatiky (ibobr.cz, rodiče mají více informací v mailu). Programujeme ozoboty https://ozoblockly.com/editor?lang=cs&robot=bit&mode=3, dobrý hravý trénink je https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání bude v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform

PŘÍRODOPIS:pokračujeme v tématu OBOJŽIVELNÍCI - ocasatí a bezocasí + jejich zástupci. Průběžně zkouším z obecných znaků obojživelníků. Ti z Vás, kteří nemají dopsanou z důvodu absence poslední písemku z přírodopisu nebo i z fyziky (někteří obě dvě), si písemky dopíší tento týden v pondělní hodině přírodopisu - je potřeba mít dostatek známek pro čtvrtletní klasifikaci.

FYZIKA: Pokračujeme v tématu rychlost - počítáme příklady na výpočet rychlosti, dále i na výpočet dráhy a času, vycházející ze vzorce v= s/t. Grafy znázorňující rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu (připomínám, abyste donesli milimetrový papír). Na tento týden máte v umimeto zadané cvičení na rovnoměrný/nerovnoměrný pohyb - termín odevzdání středa  15.11.(https://umime.to/WJE?source=shortcut) + za D.Ú. vypracujte do svého sešitu příklad číslo 6 z následujících příkladů: d.ú. rychlost.

NĚMČINA:

pokračujeme ve školních potřebách, budeme si povídat o určitém a neurčitém členu, můj a tvůj. Učebnice str. 18 a 19. P.s. str. 16 a 17.

DĚJEPIS:

napíšeme si písemku na Anglii a Francii. Pokračujeme dál v dějinách Byzancie, Islám, Turci a Arabobvé str. 40,41, křížové výpravy str. 43.


Týden od 6. 11. - 10. 11.

Výchova k občanství - Test na Národ a stát, Národní bohatství, Lidská práva a jejich porušování

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - The Lost Tribe  - znovu si zopakujeme tvoření minulého času nepravidelných sloves. Velmi doporučuji, abyste si prošli slovesa, která máme zapsaná ve slovníčcích vzadu, ty už musíte umět všechna!!! Tvoření otázky, krátké i dlouhé odpovědi.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk

Mluvnice: Vedlejší věta předmětná (učebnice str. 86), vedlejší věta přívlastková (učebnice str. 90).

Literatura: Povídky - Božena Němcová

Sloh: Popis uměleckého díla - učebnice str.114, 115

Zeměpis: Zpracováváme AUSTRÁLII (s. 103) podle z. osnovy, učte se mapu (v pátek si dáme ostrou slepou),  potrénuj třeba Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Programujeme ozoboty https://ozoblockly.com/editor?lang=cs&robot=bit&mode=3, dobrý hravý trénink je https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání bude v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform

PŘÍRODOPIS: Tento týden se zabýváme tématem OBOJŽIVELNÍCI.

PřP: V po 6.11. je poslední možnost odevzdat vyplněné protokoly!!! (týka se těch, kteří byli na cvičení 16.10 přítomni a dosud neodevzdali). Potřebujeme nejméně 2 známky, toto bude jedna z nich.

FYZIKA: Máme téma rychlost (výpočet rychlosti při rovnoměrném pohybu a průměrné rychlosti při nerovnoměrném pohybu, měření rychlosti). Na příští týden (16.11.) si prosím přineste milimetrový papír (koupíte v papírnictví, můžete se domluvit se spolužáky a na papír se složit, protože nebudete potřebovat celý blok - pokud někdo neví, jak vypadá, je to toto: milimetrovy-papir-zeleny.pdf (zsheralec.cz)


Týden od 30. 10. - 3. 11.

DĚJEPIS

doděláme Svatou říši římskou, začneme Anglii a Francii. Další hodinu - tzn. ve čtvrtek, písemka na Svatou říši římskou.

NĚMČINA

V pracovním sešitě doděláme přehled lekce na str. 12,13,14,15, učebnice str. 14 a 15. Bude následovat test- domluvíme se- ideálně v pátek.

Zeměpis: Začínáme AUSTRÁLII (s. 103) podle z. osnovy, učte se mapu (v pátek si dáme slepou), měly byste mít hotové zakreslení pojmů týkající se Austrálie (ne 2. poloviny o Oceánii), budeme se tomu věnovat už jen krátce, potrénuj třeba Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Práci na pondělí bude v Teams, kdo by chyběl, tak si zkoušejte alespoň trénovat https://www.umimeinformatiku.cz/zelvi-grafika postupně 1 - 14, začít jednodušším, zkusit i nějaký složitější, podle chuti, hlavně se nepředřete :-)

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A What´s the Weather like - opakujeme minulý čas pravidelných sloves, sami si zopakujte nepravidelná slovesa z Vocabulary, nezapomeňte na čtení nahlas a překlad PB 21/4, budu zkoušet.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT - v tomto týdnu se společně neuvidíme, jsem na škole v přírodě s 9.třídou; s vyučujícím, který bude mé hodiny suplovat budete procvičovat zlomky (1.kap. v učebnici), máte připavené pracovní listy, MÁTE ÚKOL NA UMÍME TO, kdo nepsal nějakou písemku, napíše si ji v týdnu od 6.11. !!!

PřP: V po 30.10. mi prosím odevzdejte vyplněný protokol z předchozí hodiny (neplatí pro ty, kteří se 16.10. z důvodu absence hodiny nezúčastnili). (Pro zájemce: zde najdete prázdný protokol na vyplnění: protokol chromatografie listových barviv - podívejte se na něj i vy, kteří už máte ten vytištěný, je tu podrobněji vysvětleno, co vše se po vás chce doplnit! Pokud potřebujete připomenout postup, abyste jej mohli dopsat do protokolu, najdete návod v tomto videu: #veda_na_doma: Chemie pro ZŠ/SŠ: Separační metody - YouTube - popisují tam i separaci barviv pomocí benzínu a lihu, kterou my jsme ale nedělali, tak ji v protokolu nepopisujte!)

PŘÍRODOPIS: pondělí 30.10. píšeme písemku - téma RYBY. Ve středu 1.11. pak píšeme poznávačku ryby (prezentaci a konkrétní druhy k poznávačce najdete buď na Teams nebo zde: prezentace ryby a zde: rybí druhy na poznávačku). Jako povinný domácí úkol prosím vypracujte toto cvičení: https://umime.to/SWN?source=shortcut (deadline 29.10.). (pokud byste některé odpovědi nevěděli, pokuste se je vyhledat, např i na internetu). Téma si můžete dobrovolně procvičovat i na dalších cvičeních z této stránky: Paprskoploutvé ryby – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz). Poté začínáme probírat téma Obojživelníci.

FYZIKA: čtvrtek 2.11. píšeme písemku - téma KLID A POHYB TĚLESA (prezentaci k tématu najdete na Teams nebo zde: prezentace klid a pohyb tělesa). Dále se budeme zabývat tématem RYCHLOST - převody jednotek, výpočet rychlosti.

DĚJEPIS:kdo nepsal písemku na Franckou říši- doučí se. Pokračujeme v dějinách Francie a Anglie (str. 36), první hodinu po prázdninách opět malý test na Svatou říši římskou. 

NĚMČINA: Dostanete seznam sloves, která budu chtít, abyste uměli, dál pokračujeme v časovaní pravidelných sloves. V pracovním sešitě doděláme přehled lekce na str. 12,13,14,15, učebnice str. 14 a 15. Bude následovat test- domluvíme se. 

Výchova ke zdraví - 31.10. si napíšeme test - témata Dospívání, Civilizační choroby, Potravinová pyramida a Stres --> vše ze sešitu a pracovních listů

Výchova k občanství - od 1.11. začneme s referáty na významné osobnosti (kdo nemá vybráno, na další hodině ukážu seznam a vybere si) --> v referátu bude: Kdy a kde se dotyčný narodil, případně i zemřel, V jaké oblasti se nejvíce proslavil a alespoň 4 zajímavosti o dotyčném (referát napsat na papír ručně nebo elektronicky)


Týden od 23.10.-27.10.

Připomínám, že v úterý 24.10.2023 jedeme do Prahy do kina. Odjezd 7:40 hodin, návrat mezi 14:00 a 14:30. Obědy jsou odhlášeny hromadně, bude možnost si koupit oběd v Praze.

PŘÍRODOPIS: Zkoušíme se z ryb. Probíráme zástupce sladkovodních a mořských ryb. Po prázdninách nás čeká z tématu písemka.

FYZIKA: Tento týden hodina odpadá. Na ten další pak máme naplánovanou písemku - téma KLID A POHYB TĚLESA. Do té doby pracujte v rámci přípravy na písemku na tomto pracovním listu (PL klid a pohyb tělesa), který jste dostali předchozí hodinu (neztraťte - budeme ještě v budoucnosti potřebovat na úlohy k rychlosti).

Pv: Na středu 25.10. přinést 2 lízátka, fixy, lepidlo, nůžky a barevné papíry. 

MAT: Ve pondělí 23.10. TEST NA ZLOMKY (rozšiřování a krácení, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků)


 

Týden od 16. 10. - 20. 10.

ANGLIČTINA

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D Getting on - Budeme se učit jak požádat o svolení a odpovědi Taky z toho budeme psát testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Český jazyk

Mluvnice: V úterý  17.10. si napíšeme větší test na všechny větné členy, které jsme se naučili a na rozbor věty jednoduché. Začneme se souvětím (učebnice str. 81, 82, 83). 

Literatura: Zkoušíme z básničky. Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu, hlídejte si termíny. Začneme s povídkou.

Sloh: Popis (učebnice str. 111-113)

MAT - v pondělí 16.10 TEST NA ZLOMKY (rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru), dále probíráme porovnávání zlomků, desetinná a smíšená čísla (kap. 1.6-1.7) MINUTOVKY NA SČÍTÁNÍ A NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL !!

 

Zeměpis: V pátek test OCEÁNY A POLÁRNÍ OBLASTI (podle tabulky a PL, první test), začínáme AUSTRÁLII (s. 103)

Informatika: Práci na pondělí zadám na nástěnku. Přípravný test na celorepublikovou soutěž si můžeš vyzkoušet: www.ibobr.cz/test - budeš potřebovat kód školy, ten skládá: z prvního písmene příjmení spolužáků ze 7. ročníků Simony, Samuela a Markéty a čtyř čísel: známky, kterou chceš vždy dostat, six a listopadu :-). Nestíhači, nezapomeňte si případně dopracovat úkoly na UMÍMETO. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-) 

DĚJEPIS: ve středu si napíšeme písemku na Franckou říši, pokračujeme dějinami Svaté říše římské a dál se podíváme na dějiny Francie (učebnice od str. 34).

NĚMČINA: začneme s časováním pravidelných sloves, pomalu si shrneme, co jsme se naučili v první lekci a budeme se připravovat na první velký test. (prac. sešit 12 a 13), učebnice str. 14. 

PŘÍRODOPIS: Probíráme ryby.

FYZIKA: Předchozí týden jsme probrali trajektorii a dráhu pohybu tělesa. Za domácí úkol vypracujte zakroužkovaná cvičení v pracovním listu, který jste dostali (d.ú.: PS str. 3, 5). Tento týden probereme ješte druhy pohybu (posuvný, otáčivý a složený) a začneme se zabývat rychlostí tělesa.

Pv: Na středu 18. října si přineste: barevné papíry, lepidlo, nůžky, pravítko a fixy. Budeme pokračovat v obálkách, které nazdobíte. 


Týden od 9. 10. - 13. 10.

Ve čtvrtek 12. 10. se učíte první 4 hodiny, pak odcházíme do Sokolovny na anglické divadelní představení a vrátíme se na oběd. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden ve středu 11.10. si napíšeme písemku na téma KRUHOÚSTÍ (mihule) a PARYBY. Může se také vyskytnout otázka na obecné vlastnosti strunatců a obratlovců. Součástí bude také poznávačka druhů paryb, které máte zapsané ve svém sešitu (prezentace s obrázky, které budou použity v poznávačce najdete v MS Teams ve společném chatu Fy+Př).

FYZIKA:  Předchozí týden jsme začali s učivem 7. ročníku - téma KLID A POHYB TĚLESA. Tento týden v tématu pokračujeme, budeme se zabývat druhy pohybu, jeho trajektorií a dráhou. Počítejte s tím, že každou hodinu může být někdo vyzkoušen z látky probrané předchozí hodinu, je tedy potřeba, abyste se připravovali na každou hodinu (alespoň si před hodinou přečtěte poznámky z předchozí hodiny a pokud chybíte, doplňte si učivo co nejrychleji od spolužáků). 

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden se zaměříme na nově naučená příslovečná určení, přívlastek volný a těsný (učebnice str. 77, 78), přístavek (učebnice str. 80) - příští týden v úterý  17.10. si napíšeme větší test na všechny větné členy, které jsme se naučili a na rozbor věty jednoduché. Připomínám úkol na umimeto - na větné členy, je to jednodušší, takže věřím, že to zvládnete všichni (ti, kteří zvládli ten těžší úkol, nemusí dělat ten jednodušší).

Literatura: 9.10. začínám zkoušet z básničky. Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu, hlídejte si termíny. Připomínám DÚ - Čítanka strana 141 – báseň – František Hrubín (Z kolika slok se skládá? Z kolika veršů se skládá? Urči druh poezie. O jaký druh rýmu se jedná?), vybírám sešity ke kontrole.

Němčina: 

V učebnici pokračujeme na str. 13, poslechneme si písničku, v pracovním sešitě str. 10. 

Dějepis: 

Karel Veliký (učebnice str. 29 a 30), rozpad francké říše a dějiny Německa. (od str. 31)

Zeměpis: opravný test BIOMY (podle tabulky a PL, první test), začínáme kontinenty

Informatika: Čeká nás přípravný test (pro ZŠ bude lehký, budu chtít vědět vaše získané body, pak si zkuste klidne i SŠ): www.ibobr.cz/test - budeš potřebovat kód školy, ten skládá: z prvního písmene příjmení spolužáků ze 7. ročníků Simony, Samuela a Markéty a čtyř čísel: známky, kterou chceš vždy dostat, six a listopadu :-). Nezapomeňte si případně dopracovat úkoly na UMÍMETO. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)

 

Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

 Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková

_____________________________________________________________________________________________________________

Angličtina 

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C New Home, v pondělí si je napíšeme, budeme opakovat užití přítomného času prostého a průběhového, tvoření otázky a záporu, napíšeme si testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT  - probíráme ZLOMKY - rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků (kap.1.1 -1.6.); úkol na umímeto.org na čtvrtek 12.října !! Minutovky na početní operace s desetinnými čísly!!

 

Týden od 2. 10. - 6. 10.

Pv

Na středu 11. října si přineste: barevné papíry, lepidlo, nůžky, pravítko a fixy. Budeme vyrábět obálky, které nazdobíte. 

MAT

Probíráme zlomky, noste si 1.díl učebnice pro 7.ročník. Na čtvrtek 5.10. domácí úkol do sešitu (zadání - zapiš zlomky:  jedna sedmina, tři dvanáctiny, devět devatenáctin, osm osmdesátin, jedenáct třináctin, patnáct dvacetin, šestnáct setin, dvacet třicetin, pět osmin, devět patnáctin)

3.10. se uskuteční třídnická hodina na téma: Co bych měl ve svém věku zvládnout sám. Probíhat bude 1. vyučovací hodinu.

Ve škole se objevily vši, prosím, zkontrolujte si důkladně hlavy.

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden budeme pořád procvičovat větné členy, rozbor věty jednoduché. Připomínám úkol na větné členy na umimeto, je to těžší, ale věřím, že to zvládnete. Ti co nepsali, budou psát ve středu na shodu podmětu s přísudkem a grafický rozbor jednoduché věty.

Literatura: 2.10. budu zkoušet dobrovolníky z básničky, další týden již všichny. Začínáme s referáty na přečtenou knihu, hlídejte si termíny. Připomínám DÚ - Čítanka strana 141 – báseň – František Hrubín (Z kolika slok se skládá? Z kolika veršů se skládá? Urči druh poezie. O jaký druh rýmu se jedná?)

Sloh: Popis (učebnice str. 111)

DĚJEPIS: v pondělí si napíšeme písemku na dosud probranou látku- úvod do středověku. Dále probíráme první státní útvary v Evropě- učebnice od str. 28.

NĚMČINA:kdo nepsal písemku na pozdravy a slovíčka z lekce 1, dopíše si v první hodině, pokračujeme v učebnici str. 12,13,14- představení se (bydliště, jméno..) V pracovním sešitě str. 10 a 11. Na umimeto.org máte domácí úkol na číslovky. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden zkoušíme z mihulí a probíráme téma PARYBY. Kdo nestihl odpovědět na otázky (mihule - otázky k videu) z tohoto videa (7. třída (Př, 05) - Kruhoústí (mihule) - YouTube) v předchozí hodině nebo chyběl, tak to dokončí za domácí úkol do pondělí 2.10. Ti, kterým se nepovedlo splnit úkol z umimeto (pavoukovci) dostali minulý týden náhradní úkol - vyplnit pracovní list korýši, který dostali v hodině (odevzdejte v pondělí 2.10.)

MAT - domácí úkol na umímeto.org (porovnávání desetinných čísel), do úterý 3.10!! (štít3)

Zeměpis: Obdržíte test BIOMY k opravě, začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Informatika: Kdo chyběl (nebo "nestíhal"), zpracujte si v umimeinformatiku.cz úkoly z nástěnky. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)

Týden od 25.9. - 29.9.

V pátek 29.9. POCHOD podél Kocáby - s sebou pohodlná obuv, vhodné oblečení dle aktuálního počasí, dostatečné množství tekutin, velká svačina (bude nejspíš možnost opéct si buřty), zkontrolovat si odhlášení oběda, konec akce je počítán cca mezi 14:00 až 14:30

Český jazyk

Mluvnice: Budeme si opakovat rozvíjející větné členy - zaměříme se na příslovečná určení (učebnice str. 74, 75, 76). Nová pro nás budou PU příčiny, PU účelu, PU podmínky, PU přípustky.

Literatura: Poezie - co je to verš, sloka, rým, druhy rýmů.

PřP: Tento týden potřebujeme dokončit měření hustoty a vyplnit protokoly, tak si je prosím nezapomeňte přinést! (kdo ztratil, může si vytisknout zde: PROTOKOL - HUSTOTA LÁTKY).

PŘÍRODOPIS: Dokončili jsme klepítkatce a nejspíš jste se při suplovaných hodinách dozvěděli i něco o korýších. Na společném chatu v MS Teams najdete prezentace (pavoukovci, korýši + ke korýšům jsou materiály zde: korýši text). Na umimeto máte zadaný úkol pavoukovci (https://umime.to/S3E?source=shortcut - zkuste ho prosím vypracovat, termín je do neděle 24. včetně) Od tohoto týdne krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny. Tento týden začneme látku 7. třídy - strunatci (str. 6) -> obratlovci -> bezčelistnatci (mihule, str. 10 - 12).

FYZIKA:  Minulý týden jsme uzavřeli kapitolu ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vypracovat cvičení 4 ,5, 7 z pracovního listu.  Tento týden nám hodina odpadá a další týden už začneme s látkou 7. třídy - Pohyb tělesa a jeho druhy (str. 4 - 7).

Angličtina 

tento týden se budeme zabývat 1B New Student, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále příslovce četnosti a přítomný čas prostý. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Němčina:

Pokračujeme v pracovním sešitě- počítání 0-20. Stránky 8 a 9. V učebnici str. 12 a 13 - naučíme se představení a pár vět o sobě. 

Dějepis: 

Dokončíme středověkou společnost- církev a pracující lid (str. 26 s 27). Uděláme si pracovní list na toto téma. 

MAT - v úterý 26.9. počítejte s testem - opakování ze 6.ročníku (desetinná čísla, vnitřní úhly trojúhelníku, osová souměrnost, těžnice a výška v trojúhelníku)

Zeměpis: Test BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Informatika: Kdo chyběl (nebo "nestíhal"), zpracujte si v umimeinformatiku.cz úkoly z nástěnky. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)


Týden od 18. - 22.9.

Český jazyk

Mluvnice: Tento týden začneme s opakováním rozboru věty jednoduché. Zaměříme se na podmět, přísudek a shodu mezi podmětem a přísudkem (učebncie str. 66 až 71).V pondělí  je nejpozdější datum na vypracování DÚ na umimecesky.cz - shoda podmětu s přísudkem, musíte to udělat minimálně na 3 štíty, aby se to počítalo jako splněný úkol.  Ve středu 21.9. si napíšeme doplňovačku na podmět s přísudkem + 1 větu k rozboru.

Literatura: Druhy poezie, budeme pracovat s básničkou Maryčka Magdónova v čítance na str. 138,139. Tu pak budeme zkoušet. Od 2.10. dobrovolníky, další týden již všichni. 

Sloh: Budeme pokračovat v základech kultivovaného projevu

Angličtina 

Tento týden začneme U 1 New Friends. Všichni si napíší slovíčka a naučí se je. Opakujeme přítomný čas prostý a příslovce četnosti, stavbu věty. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka a vypracujte si i příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

Němčina: učebnice str. 8-11- základní fráze, jednoduché rozhovory. Pracovní sešit str. 6 a 7. Kdo chyběl, zezadu do sešitu si napíše slovíčka z učebnice L1- první sloupec. 

Zeměpis: Zkouším BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Dějepis: probereme společnost ve středověku, vliv církve a její postavení. 

Matematika: V tomto týdnu opakujeme geometrii ze 6.ročníku. Připomeňte si druhy trojúhelníků, výšku a těžnici v trojúhelníku. Noste si rýsovací potřeby!! Nezapomeňte opravy domácích úkolů! DÚ na čtvrtek 21.9. narýsujte obraz čtverce ABCD (a=3cm) v osové souměrnosti podle osy o.


 

Týden od 11. - 15.9.

PŘÍRODOPIS: Opakování z 6. ročníku: členovci - klepítkatci (zápis pavouci zde: zápis řád pavouci - doplňzástupci pavouků - přiřaď). Na společném chatu v MS Teams je prezentace (pavoukovci), ve které najdete zápis k ostatním pavoukovcům. Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny.

FYZIKA:  Opakování z 6. ročníku: ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vyplnit cvičení 3 z pracovního listu.  Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny + převody jednotek všech veličin, které máme probrané z minulého roku.  

Matematika

V týdnu od 11.9. opakujeme desetinná čísla - základní početní operace, v úterý 12.9. domácí úkol na dělení desetinných čísel na čtvrtek 14.9. V týdnu od 18.9. noste rýsovací potřeby!! Dokončíme látku z 6.třídy. Píšeme minutovky na desetinná čísla!!

Český jazyk

Tento týden už mějte všechny sešity - na sloh, literaturu, mluvnici. Sešit na diktáty mi odevzdáte v úterý. Hlídejte si data čtenářského deníku a buďte na referát vždy připraveni. Níže máte doporučený seznam literatury a termíny jednotlivých žáků na prezentaci. 

Seznam doporučené literatury: Doporučení literatura  Termíny referátů: Termíny referátů z čtenářského deníku

Výchova k občanství - Stát a národ

Výchova ke zdraví - Dospívání - puberta

Angličtina - 11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme rádi a neradi, aktivity, slovesa (have got), tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Mooving house a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Němčina

Budeme se věnovt specifikům německé výslovnosti, zančneme s jednoduchými frázemi. Učebnice str. 8-11. Pracovní sešit str.  4-7. Připomínám obalenou učebnici, podepsaný pracovní sešit a přinesený sešit. 

Dějepis

Úvod do středověku. 

 

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková