2.B třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Plánované akce třídy:

Út 4. 4. Velikonoce - Hornický domek v Příbrami, odjezd v 8:00 smluvním autobusem, příjezd 4. hodinu. Vstupné 40,-. Vstupné a doprava je hrazena ze školního účtu. 

Školní vklad 2022/23 - akce třídy a družiny, pracovní sešity a pomůcky:

Pracovní sešity, sešity a pomůcky - 638,- , Besip - 40,- , Rýžování zlata - 20,- , Můj pes - 60,- , Sklář - 140,-

 

JE NUTNO POSTUPNĚ OBALIT VŠECHNY SEŠITY A UČEBNICE,

DENNĚ ČÍST NAHLAS NEJMÉNĚ 10 MINUT.

DOMÁCÍ ÚKOLY SI DĚTI ZAPISUJÍ DO MALÝCH NOTÝSKŮ.

 

Leden: Čj - Písmena, hlásky, slabiky, slova, věty. Čtení s porozuměním, opis, přepis, diktát vět. Dělení hlásek. Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Popis zvířete.

       M - Sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100 a sčítání s přechodem přes desítku do 100, dvojciferná čísla. Závorky. Slovní úlohy, geometrické tvary. Jednotky délky, objemu, váhy. Porovnávání v oboru do 100. Bod, úsečka, odhad délky úseček.

       Čs - Živočichové v zimě, ochrana přírody, péče o zvěř. Tradice - Tři králové. Člověk - režim dne, ochrana zdraví.

Únor: Čj - Čtení s porozuměním, opis, přepis, diktát vět. Psaní i/í po měkkých souhláskách. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Popis osoby.

        M - Jednotky času. Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100. Slovní úlohy. Rýsování úseček dané délky.

        Čs - Člověk - části těla, časový režim dne, nemoc a úraz, lidské emoce.