×

Oznámení

Please install or Enable the Social Login Plugin

3. třída

 19. 11.

AJ -  do str. 23 v učebnici i PS (Unit 10)

ČS - do str. 23 v učebnici a v PS do str. 26 (pouze první cvičení)

 

V úterý 20.11. budou třídní schůzky od 15:00 pro ty kteří potřebují poté na 2. stupeň, jinak oficiálně od 16:00 hod v naší třídě.

V pátek 23.11. jedeme do kina Smíchov na pohádku Když draka bolí hlava, odjezd od školy v 7:40, návrat do 12:30 hod.

14. 11.

V pátek píšeme čtvrtletní písemnou práci z Čj (psaní ů,ú; řazení slov dle abecedy; psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách; hledání sloves, pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě; slova protikladná, nadřazená; spodoba znělosti (hrad); doplňování znamének dle druhu vět.)

Čj - učebnice do str. 29, PS do str. 18/cv.1

Dú - oprava diktátu (kdo měl lepší než dvojku opravuje pouze chybná slova, kdo měl dvě a horší - píše celý diktát z učebnice str. 26/cv.6), kdo diktát nepsal, nechá si nadiktovat celý diktát a opraví si chyby.

M - PS do str. 7, psali jsme čtvrtletní opakovací písemku

 

9.11.

Čj - dokončili jsme učivo o pádech, rodu a čísle podst. jmen, ale stále se k němu budeme příležitostně vracet. Začali jsme opakovat slovesa v učebnici na str. 27. Napsali jsme si diktát na pravopis velkých písmen, měkkých a tvrdých suhlásek a spodoby v Uč. ze str. 26/cv. 6. PS - str. 17/cv. 1.

 M - do str. 5/cv. 7 (cv. 5 kdo nestihl dopočítat a dát mi ho k opravení si ho dopočítá.). Početník máme dodělaný do str. 4.

Písanka do str. 13

 Čítanka na str. 43 - čtení s porozuměním - dostali papír s otázkami a odpovídali na otázky z článku.

Aj - učebnice do str. 20, PS do str. 20 (Unit 9)

ČS - Kapitola Lidé a čas -učebnice do str. 22, PS do str. 25.

 

7. 11. 

Čj - v PS máme dodělanou str. 16, dnes jsme opakovali pádové otázky, víme že u podstatných jmen se dá určit rod, číslo a pád - víme, že se tím podstatné jméno mění = ohýbá = sklońuje. v učebnici na str. 25 jsme jsme dělali cv. Hadí žena. Zapsali jsme si pádové otázky do školního sešitu a určovali rod, číslo a pád u podstatných jmen v článku z učebnice na str. 24 (Lukáš  čte příběhy), 5 slov jsme vypsali do školního sešitu a za dú si děti mají určit u vypsaných slov rod, číslo a pád).

M - v prac. sešitě z mat. jsme došli na str. 3/do cv. 12, v početníku jsme dodělali str. 4, procvičujeme spoje násobilek.

Písanka do str. 13.

Aj - Omlouvám se nedopatřením mi zmizela část úkolu paní učitelky Nesměrákové, poprosím ji aby to doplnila (bohužel tu není možné jako ve Wordu udělat krok zpět)...vá 8. lekce - do str. 19, PS také do str. 19, začínáme 9. lekci - členy a, an, the, it is = it ´s

ČS - dokončena kapitola Naše vlast - do str. 21, PS do str. 23 (vybraná cvičení), v pátek 9. 11. bude opakování na známky, příští týden následuje kapitola Lidé a čas.

5. 11.

Čj - Procvičujeme pádové otázky zpaměti, učíme se správně na pády ptát, opakovali jsme určování rodu a čísla u podstatných jmen, udělali jsme v PS na str. 16 větší část cv. 2

Dú - dodělat v PS na str. 16/cv. 2 )určit rod, číslo a pád u vypsaných podstatných jmen.

M - V novém PS jsme dodělali stranu1, procvičovali spoje násobilek a napsali si pětiminutovku na dělení

(K násobení a dělení se budeme neustále vracet, je potřeba doma stále procvičovat.)

Písanka str. 12, dále jsme recitovali básně ze str. 34 na známky.

 

 

2. 11.

Čj - procvičujeme skloňování podle pádových otázek. Přes vkend máme za úkol se naučit odříkat všech 7 pádových otázek. v PS jsme došli do cv. 1 na str. 16

M - v novém pracovním sešitě jsme si udělali na str. 1 cv. 2 a 3, v početníku jsme zkontrolovali Dú a na známky udělali poslední sloupec na str. 3, dále jsme soutěžili v násoblce. Je potřeba neustále procvičovat všechny spoje násobilek.

Písanka - str. 11

Ćtení - zkoušeli jsme přednes z básní dle vlastního výběru (čítanka str.34) Příští týden douzkouším zbytek dětí.

Čj - opakovali jsme určování RODU a ČÍSLA podst. jmen, zda to ovládají ověří Dú

Dú: do domácího sešitu vypiš 7 slov z učebnice str. 24/cv.1 a urči u nich rod a číslo.

M -  prac. učebnice ze 2. třídy str. 56, zítra tuto učebnici doděláme na str. 55 a budeme již pracovat s novým 1. dílem pracovního sešitu pro 3. ročník + početník (dnes jsme si je rozdali - nemocným je pošlu po kamarádech).

26.10.

Aj - dokončena 7. lekce, 31.10. si uděláme "halloweenskou hodinu", převleky nejsou nutné. 

Čs - v uplynulém týdnu jsme se zabývali 100. výročím republiky, příští týden následuje kapitola Naše vlast. 

 

Děti si ve škole nechaly žákovské - pro jistotu připomínám - že podzimní prázdniny jsou v pondělí 29. a úterý 30.10. Do školy jdeme ve středu 31.10.

Dú: na podzimní prázdniny opakovat spoje násobilek 1 až 9, dále naučit básničku dle vlastního výběru na čtvrtek 1.11. z čítanky na str. 34.

Pro nemocné: Čj - PS do str. 15 (příští týden začínáme pády podstatných jmen)

                       M - Prac, uč. ze 2. třídy do str. 53 plus procvičujeme násobení a dělení 1-9

 Drakiáda pátek 26.10. po svačině - tento den s sebou: učení na první dvě hodiny, draka, pohodlné sportovní oblečení a obutí (naimpregnovanou obuv nebo holinky), půjdeme na louku za bytovky. Návrat ve 12:05 hod.

24.10.

Čj - Uč str. 24, PS str. do str. 15/cv. 2a) rozpoznáme ROD mužský, ženský, střední, (řekneme si jeden...a ukážeme si na něj ten, ta, to), dále poznáme ČÍSLO jednotné, množné (podle toho zda slovo vyjadřuje jednu osobu, nebo věc, nebo více osob, věcí)

Dú: PS str. 15/cv. 2a)

M - v prac. mat. ze 2. třídy na str. 53, do cv. 8.(poznáme přímku, polopřímku, úsečku, křivou čáru, lomenou, rovnoběžku, různoběžku).

Písanka do str. 10 

19. 10.

Čj - UČ str. 24 procvičovali jsme rod mužský, ženský, střední a umíme určit zda jde o číslo jednotné, nebo množné, PS str. 14/cv.1 a 2a

M - prac. učebnice ze 2. třídy do str. 46/cv. 11

Máme probrané spoje násobilek 1 - 9. Prosím o důsledné procvičování všech spojů.

Písanka - do str. 8

Čítanka str. 30 (přečetli jsme text a zahráli si pohádku)

Aj - 6. lekce (dokončíme začátkem příštího týdne)

ČS - Naše země (orientace podle světových stran, orientace na mapě, povrch, krajina)

        Příští středu uskutečníme projekt ke 100. výročí vzniku republiky.

Hv - během školního roku děti přinesou referát (základní info + ukázka hudby) o vybraném zpěvákovi (kapele). 

 

PROSÍM O KONTROLU VLASŮ, znovu se nám rozmáhají vši. Děkuji Kůr

18. 10.

Čj - Opakujeme pravopis podstatných jmen obecných a vlastních.

Uč str. 23/ cv. 2 ústně, PS str. 13 kontrola Dú, na tabuli jsme procvičili pravopis slov ze cv. 5 a napsali přepsali toto cvičení do sešitů Diktáty Čj.

M - pracovní uč. ze 2. třídy str.45

Dú: z M - dopočítat v malém početníku ze 2. třídy str. 26

15. 10. 

Čj - UČ str. 19/cv. 3 a 5, dále opakování str. 20 a 21 slovní druhy - umíme vyjmenovat, umíme vysvětlit co jsou podstatná jména. PS str. cv. 1 a 2

Dú: str. 12/cv. 3 - od každého napiš tři podstatná jména

M - prac. učebnice ze 2. třídy str. 42, umíme odříkat násobky 9 - zbytek dětí zkouším zítra

Písanka str. 6

Čtení - str. 28 a 29

 

12. 10.

ČS - Prvouka učebnice do str. 14, PS do str. 18 (pouze vybraná cvičení), příští hodinu bude testík - základní informace na téma "Místo, kde žijeme"

AJ - 5. lekce (děti byly spojeny)

 

Pátek 5. 10. 

 

Čj - PS str. 9 celá, do ŠS jsme opakovali pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

M - Početník ze 2. tř. str. 22 - kontrola Dú a 3 sloupec, plus jsme opakovali spoje násobilky 8.

Písanka str. 4

AJ - Dokončena 4. lekce, v příštím týdnu dokončíme 5. lekci (počítání do 10 + otázky a odpovědi ohledně množství).

ČS - Místo, kde žijeme - Škola (dokončeno), v příštím týdnu téma Naše obec (v učebnici i PS) 

 

 

Zítra 2. 10. jedeme na výlet na farmu Soběhrdy (u Benešova). S sebou: pohodlné teplé oblečení a obutí; do batůžku: pláštěnku, svačinu, pití. Odjíždíme v 8:00 od školy, návrat ke škole ve 14:30 hod. Oběd je hromadně odhlášen. Kapesné dle uvážení rodičů.

1. 10. 2018

Čj - Uč str. 15, opakování učiva o samohláskách a souhláskách - konkrétně slabikotvorné r,l,m,n, PS str. 7/cv. 3

Dú: PS str. 8/cv. 1 a), b)

Čtení: Čít. str. 19 hádanka - probírali jsme co je to rým, jak ho poznají a zkoušeli tvořit vlastní rýmy.

M - PU ze 2. tř. str. 36/ cv. 7,8,9 zkoušeli jsme z násobků 8

 

 

26. 9. 

Čj - zápis do ŠS slova neutrální (dům), slova citově zabarvená - lichotivá (domeček), hanlivá (barabizna) procvičovali jsme  v Uč na str. 12/cv. 5

Dú: PS str. 4/cv.4

M - dělení v malém početníku str. 21

25. 9. 

Čj - Provedli jsme zápis poznámek do ŠS slova nadřazená (ptáci), podřazená (sýkora, kos), souřadná (sýkora - kos), Procvičovali jsme v PS str. 7, cv. 2

na str. 12 v učebnici jsme zopakovali slova neutrální, citově zabarvená - lichotivá - hanlivá.

M - procvičovali jsme násobilku 7 v malém početníku str. 19 a 20

Dú: dodělat poslední sloupec na str. 19 a 20 v malém početníku.

 Čítanka - zkoušeli jsme přednes básní str. 12 a hádanky na str. 19.

24. 9.

Čj - Uč do str. 10, PS (prac. seš.) str. 6

Čítanka - zítra zkoušíme básničku Podzim ze str. 12

M - procvičujeme násobilku sedmi v malém početníku ze 2. třídy

AJ - minulý týden jsme dokončili 3. lekci (školní pomůcky), tento týden následuje 4. lekce (barvy)

ČS - tento týden se chystáme na téma Škola (v učebnici i PS)

PV, VV - seznam věcí, které by měly být v kufříku (podobný jako v minulém roce): vodové barvy, tempery (alespoň základní barvy), kulaté i ploché štětce (alespoň od každého jeden silnější a jeden slabší), kalíšek na vodu, hadřík, voskovky, pastelky, nůžky (pokud nejsou v penále), lepidlo na papír, lepidlo Herkules (alespoň malé), tuš, špejle, barevné papíry

 

NA PŘÍŠTÍ TÝDEN (1. 10.)  NA PV PROSÍM, ABY SI DĚTI PŘINESLY 1 JABLKO (stačí i jedno do dvojice).

 

20. 9. 

Čj - kontrola Dú ze včera, dále PS str. 4 cv. 1 a 3 a str. 5, cv. 1

M - PUČ (prac. uč. ze 2. tř.) do str. 34

Dú: M - PUČ str. 33, cv. 10 plus procvičování násobilek 5, 6, 7

Písanka str. 3

Ćítanka str. 12 - básničky,

básničku Podzim se budeme učit zpaměti na příští týden.

 

 

19.9. 

Čj - UČ str. 8 opakování: slova jednoznačná x mnohoznačná, slova stejného významu X slova mnohoznačná provedli jsme poznámky do SŠ

Dú: PS str. 4 cv. 2

M - prac. učebnice ze 2. roč. do str. 34/cv. 11

 

 

18. 9. (17. 9. je na konci textu dole, měním řazení, logičtější bude nechávat nové nahoře).

 Čj - UČ str. 7 a 8 - význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, PS str 3, cv. 1, 2

 M - PUČ (prac uč. ze 2. třídy) do str. 33/cv. 7 Procvičujeme násobilky a násobky 2 - 7.

Dú M - str. 33, cv. 8

 

14. 9.

AJ - týden 10. - 14. 9.: lekce 1, 2 - anglické pozdravy, pokyny, PS - lekce 1, 2. Slovíčka, která mají děti zapsaná ve slovníku (vocabulary), by měly umět. 

ČS - opakování z 2. roč., Místo, kde žijeme - Domov, příští týden Rodina. V prvouce (ČS) nebudeme v hodinách vyplňovat všechna cvičení v PS, některá cvičení vynecháme.

 

Dú 10. 9. 2018 Čj - učebnice str. 3, vypiš do domácích sešitů z Čj (DS) 8 jmen z článku "Seznamme se" a seřaď je dle abecedy.

Omlouvám se za odmlčení a nezapisování učiva na stránky, což není způsobeno tím, že bych nezapisoval, ale trochu bojuji s technickými problémy. Věřte, že toto je už asi více než několikátý pokus. Na stránkách zatím nejde použít CtrlC - CtrlV a tak se musí vše napsat najednou a uložit a nejde si to nejdříve ve wordu připravit a vkládání už mi právě mnohokrát selhalo. Tak snad se to tentokráte již povede.

Učivo na tento týden 10. - 14. 9.

Čj - učebnice str. 3, 4, 5.

prac. sešit (PS) č. 1 str. 1 a 2 (PS dostali až tento týden, takže pro ty co jsou na dovolené je nutno čerpat úkoly pro procvičování z učebnice.) 

Jinak opakujeme učivo ze 2. třídy. Umíme tedy vyjmenovat abecedu, podle abecedy seřadíme např. jména dětí, víme že slova se dělí na slabiky, slabiky na hlásky, hláska je vyslovené písmeno, umíme vyjmenovat samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Víme že se je učíme, abychom rozpoznali kdy je tvrdé a kdy měkké i, poznáme větu jednoduchou a rozlišíme ji od souvětí (věta jedn. má jedno sloveso, souvětí dvě a více) známe 4 druhy vět oznamovací, rozkazovací, tázací, přací a umíme je odlišit v textu znaménky, melodií a rozpoznat.

M - Opakujeme číselnou řadu od 0 do 100, dále násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6 a nově se učíme násobky a spoje násobilky 7. Prosím o aktivní procvičování, jelikož se ukazuje, že jsme toho přes prázdniny hodně zapomněli... Je potřeba, aby procvičováním upevnili jednotlivé spoje násobilek (6 x 4 = 24). Nelze, aby si výsledek spoje odpočítávali pomocí "berličky" násobků, nejenom je to zdržuje, ale navíc také více chybují a to nemluvím o problémech při dělení. Dostatečně upevněné spoje získáme ustavičným procvičováním. Problemový spoj pak při nacvičování vkládáme co tři příklady a tím dojde k upevnění a zapamatování spoje.

Zatím pracujeme do učebnice ze 2. třídy, do str. 32.

S pozdravem A. Kůr

 

Pondělí 17.9.

Čj - UČ str. 5 a 6 (druhy vět ze str. 5 jsme si napsali do ŠS).

Dú: do DS (dom. sešitů) vymyslet a napsat jednu větu oznam, jednu táz, rozkaz. a přací.

M - v prac. učebnici ze 2. třídy jsme dodělali str. 32 (dělíme 7)

Čtení - čítanka str. 8

Psaní - rozdali jsme si písanky a napsali str. 1 a 2 (opakování malých a velkých písmen abecedy)

Rozdal jsem dětem papíry s důvěrnými informacemi, které máme od rodičů pro potřeby vedení školní matriky. Prosím o překontrolování údajů, případné přeškrtnutí, doplnění, potvrzení podpisem a zpětné odevzdání. Myslím, že by to mělo být pro vás méně zatěžující, než stále a znovu vyplňovat dotazníky. Předem děkuji.