Třídní schůzka - srpen 2018

Zobrazení: 230

1. Seznámení se Školním vzdělávacím programem MŠ Nový Knín-název vzdělávacího programu ,,Hrajeme si celý rok“

„PEJSEK S KOČIČKOU NAVLÉKAJÍ BAREVNÉ KORÁLKY“
- MODRÝ KORÁLEK - Dítě a jeho tělo (pohyb, zdraví, bezpečí – oblast biologická)

HRAJEME SI A CVIČÍME.
HRAJEME SI A PRACUJEME.
POZNÁVÁME, CO PROSPÍVÁ NAŠEMU TĚLU A ZDRAVÍ.Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životní návykům. Holistické pojetí zdraví.

- ŽLUTÝ KORÁLEK - Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, poznávací schopnosti, myšlení, učení, představivost, fantazie, sebepojetí, city, vůle - oblast psychologická)

HRAJEME SI A MLUVÍME.
HRAJEME SI A POČÍTÁME.

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

- ČERVENÝ KORÁLEK - Dítě a ten druhý (vztahy, komunikace - oblast interpersonální)

HRAJEME SI S KAMARÁDY
A MÁME SE RÁDI.

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

- BÍLÝ KORÁLEK - Dítě a společnost (lidská společnost, kultura, umění - oblast sociálně kulturní)

HRAJEME SI A KRESLÍME,
MALUJEME A VÝTVARNĚ TVOŘÍME.
HRAJEME SI A ZPÍVÁME, TANČÍME.
HRAJEME SI S LITERÁRNÍMI TEXTY.

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

ZELENÝ KORÁLEK - Dítě a svět (přírodní, kulturní i technické životní prostředí, pohyb, změna, vývoj, globální a civilizační problémy - oblast environmentální)

HRAJEME SI A OBJEVUJEME
SVĚT KOLEM NÁS.

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

- zákonní zástupci dítěte se mohou podrobněji informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání v MŠ podle školního vzdělávacího programu, který je volně k dispozici v šatně MŠ.

2. Seznámení s provozním řádem MŠ Nový Knín

- dodržování provozní doby MŠ (mateřská škola je v provozu od 6.30 hodin do 17.00 hodin,
příchod dětí do 8.00 hodin (rodiče dbají, aby dítě docházelo do mateřské školy včas zejména
z důvodů provozních, organizačních a bezpečnostních, uzamykání budovy, úklid chodeb, šaten a z hlediska dětí potřebné individuální hry před dopolední svačinou), opožděný příchod či odchod mimo určený čas je možný po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou školy. (např.ze závažných důvodů, návštěva u lékaře,..), budova MŠ je uzamčena od 8.00 do 12.15 (odchod dětí po obědě), od 12.30 do 14.45 ( odchod dětí po odpolední svačině), v době uzamčení budovy příchozí musí použít zvonek u dětské šatny
- rodiče, nebo jimi pověření zástupci se při přivádění, odvádění dětí v prostorách školy zdržují jen nutnou dobu
- organizace při praní povlečení, ručníků, návleků - ložní prádlo se vyměňuje 1x za tři týdny nebo ihned po náhodném znečištění - ložní prádlo dětí perou maminky ( nové látkové tašky na lůžkoviny – značky dětí, ne jména); ručníky se dětem vyměňují 1x týdně; návleky na boty, které je nutné z hygienických důvodů používat, perou maminky společně s ručníky podle rozpisu
- obědy jsou dováženy do MŠ ze školní jídelny v nerezových gastronádobách-v termoportech, doba dovozu je mezi 11.00 – 11.15.hod., výdej jídla v první den nemoci dítěte v MŠ mezi 11.15 – 11.30 hod. nebo mezi 12.15 – 12.30.hod. pouze do plastových nádob.

- provozní řád MŠ Nový Knín je volně k dispozici v šatně MŠ.

3. Seznámení se školním řádem MŠ Nový Knín, se směrnicí ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

- rodiče při předání dítěte učitelce zodpovídají za řádný zdravotní stav dítěte; vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte (čestné prohlášení, potvrzení lékaře)
- při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání (např. drobné poranění, namožení)
- při změně zdravotního stavu dítěte v době pobytu v MŠ, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění následné zdravotní péče o dítě
- případě výskytu pedikulózy (vši dětské), ale i jiných infekčních onemocnění ve škole je naprosto nezbytná spolupráce rodičů všech dětí, MŠ informuje neprodleně rodiče ostatních dětí, zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy.
- při zjištění, nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte a dítě bude do jejich příchodu dle možností školy odděleno od ostatních dětí, aby nedošlo k šíření infekce.
- omluva dětí na tentýž den nejpozději do 8:00 hodin, a to telefonicky tel. 318 593 206 nebo formou sms na mobil. tel. 724 312 607, omluva dětí na následující dny probíhá kdykoliv v průběhu dne, osobně, telefonicky, sms,
- zákon. zástupce předškoláka zapíše důvod absence do omluvného listu (eviduje třídní učitelka), při předem známé absenci delší než 3 dny doloží řediteli školy žádost o uvolnění (formulář u třídní učitelky)
- pedagogický pracovník nepodává dětem žádné léky ani doplňky stravy; výjimky mohou být pouze za předpokladu písemných dokladů (doporučení ošetřujícího lékaře, souhlasu zákonného zástupce - prohlášení o odpovědnosti).
- děti nenosí do školy cenné věci, peníze, pamlsky, hračky, předměty ohrožující zdraví jejich či ostatních dětí
- rodiče zajišťují dětem vhodné oblečení a obuv na pobyt ve třídě (schodiště, pohybové aktivity, výtvarné činnosti,...), na pobyt venku přiměřeně k počasí; ve skříňce šatny ponechají dětem pláštěnku v malém batůžku, náhradní čisté prádlo a oblečení, v botníku gumovky; rodiče by měli sledovat stav obuvi na přezutí a oblečení dětí, všechny části oděvů by měly být podepsány, aby nedošlo k záměně; náhradní prádlo by měly mít děti ihned zpočátku ve skříni v šatně.
- děti dodržují v rámci svých možností pravidla slušného chování, nesmí se dopouštět projevů šikanování
- rodiče, nebo jimi pověření zástupci předávají dítě osobně učitelce až ve třídě, děti se nesmí pohybovat při příchodu (odchodu) v prostorech MŠ samostatně,(běhání po schodech, chodbách,...)
- předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte na příslušném formuláři, předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.
- při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby učitelka kontaktuje zákon. zástupce telefonicky, dle dané situace postupuje podle doporučení MŠMT
- informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jsou předávány průběžně v době při příchodu, odchodu dětí (jen v omezeném čase dle momentálních podmínek), v případě potřeby si zákon. zástupce, učitelka domluví individuální konzultaci
- při pořádání akcí MŠ informace písemně na nástěnkách v šatně MŠ, doporučeno sledovat pravidelně

- školní řád MŠ Nový Knín, směrnice ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ je volně k dispozici v šatně MŠ.

4. Seznámení s provozním řádem venkovních hracích ploch

- zahrada není otevřena pro veřejnost
- pro doprovázení žáků do a z MŠ slouží přístupový chodník, který doprovázející s žákem používá
- po předání dítěte zákonnému zástupci přebírají tito veškerou odpovědnost za zdraví i bezpečnost svých dětí a jsou povinni neprodleně areál školní zahrady MŠ opustit; není dovoleno volné pobíhání dětí v prostorách zahrady
- v době konání akcí, pořádaných pro děti a rodiče, jsou to zákonní zástupci, kteří doprovázejí a zodpovídají za své děti; MŠ neodpovídá za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při porušení tohoto řádu a setrvání na školní zahradě.
- každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu; je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení a zeleň MŠ; v celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně, volné pobíhání a vstup psům

- provozní řád venkovních hracích ploch je k dispozici v šatně MŠ.

5. Výše úplaty pro školní rok 2018/2019

- pro děti celodenně chodící je 300,- Kč/měsíc
- pokud rodič pobírá mateřský příspěvek je pro děti docházka nejvýše na 4 hodiny denně a výše úplaty je 200,- Kč/měsíc
- úhrada za předškolní vzdělávání formou plateb. příkazu – vkladové účty žáků - každé dítě dostane svůj variabilní symbol a číslo účtu, na který bude platba převedena; platby jsou prováděny během škol. roku 3x
: platba za září – prosinec, splatnost konec září
: platba za leden - březen, splatnost konec ledna
: platba za duben - červen, splatnost konec dubna

6. Schválení úhrady akcí MŠ na pololetí ve výši 1000,-Kč

- úhrada akcí MŠ na první pololetí (vkladové účty žáků) splatnost konec září; na druhé pololetí
splatnost konec ledna

7. Informace pro zák. zástupce předškolních dětí

- pro případné odklady povinné školní docházky v lednu konzultace s třídní učitelkou
- rodiče, kteří budou uvažovat o odkladu školní docházky se samostatně objednají přes internet do PPP již v lednu, vyjádření z PPP a od pediatra musí mít při zápisu v ZŠ, případný odklad školní docházky rodiče nahlásí v MŠ
- v případě zápisu v jiné ZŠ než v Novém Kníně, rodiče předají rozhodnutí o odkladu nejpozději do 31.5.2019

8. Informace třídních učitelek – p. uč. Dubinová, p. uč. Kokštejnová

- značky dětí

9. Informace o platbách za stravné, přihlašování a odhlašování jídel – ved.jíd. p. Moravcová

10. Doplnění údajů do matriky

- evidenční listy, plné moci k vyzvedávání dětí, kontakty – tel.čísla, e-mail,
- jakékoliv změny nahlásit zástupci ředitele pro MŠ

11. Různé

- látkové tašky na výtvarné práce dětí do tříd
- rodiče přinesou 2x balení papírových kapesníků během září
- sběr plastových víček celoročně, kaštanů na podzim
- dotazy, náměty, připomínky,...
- rodiče napíší zvyky, zvláštnosti svých dětí a předají třídním učitelkám – např.: co mají x nemají rády; s čím si nejraději hrají; jak je doma oslovují; jídla, která nejedí; jak zvládají sebeobsluhu – oblékání, hygienu, stolování; ...

12. Podepsání prezentační listiny

- příloha č.1 – třída ,,Kočičky“
- příloha č.2 – třída ,,Pejskové“