Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019

Zobrazení: 1450

Č.j.: 58/2018

Věc:

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019) se bude konat dne 9.5.2018 od 13.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o zdravotním stavu . Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 9.4. až 11.4.2018 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě na www.zsmsnovyknin.cz (žádost o přijetí, potvrzení o zdravotním stavu). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2017 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte od školního roku 2018/2019, je třeba se zúčastnit zápisu opět (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během školního roku 2018/2019 dosáhnou věku nejméně 3 let.

Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nový Knín.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození – od nejstarších k nejmladším.

Případné další informace získáte na tel. Čísle 318593206.

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2018/2019   body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/   5  
Věk dítěte 2/ 3 roky 1 1.9.2015 – 31.8.2016
Věk dítěte 2/ 4 roky 2 1.9.2014 – 31.8.2015
Věk dítěte 2/ 5 let 3 1.9.2013 – 31.8.2014
Dítě se SVP 3/   1 5

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2018-31.8.2019/. Bez ohledu na celkové bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky.

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum).