Výchovný poradce

 Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, s metodikem prevence, s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky. 

Poskytuje poradenskou, metodickou a informační činnost v těchto oblastech:

  • zjišťuje zájem žáků o studium na středních školách a učilištích, spolupracuje s třídními učiteli,

  • eviduje nabídku studia na středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol a spolupracuje s úřadem práce,

  • podává informace při výběru školy žákům i rodičům, zjišťuje podklady pro vyplňování přihlášek na SŠ a učiliště a jejich vydávání, poskytuje rodičům i žákům informace při odvolacím řízení,

  • nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),

  • spolu s metodikem prevence sleduje projevy rizikového chování,

  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR,

  • pomáhá s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na zpracování individuálního plánu a plánu pedagogické podpory,

  • vede databázi integrovaných žáků a soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči,

  • sjednocuje diagnostické činnosti třídních učitelů,

  • organizuje individuální porady pro rodiče a konzultace pro žáky, učitele a ostatní pedagogické pracovníky.

     Kontakt:

výchovná poradkyně: Mgr. Jana Zouchová 

Email: j.zouchova@centrum.cz

Konzultační hodiny pro rodiče:

úterý 14.45 - 15.30 

Konzultační hodiny pro žáky:

pondělí 11.30 – 12.00

čtvrtek 12.15 – 12.45